تگ - R Statistics

دانلود آموزش زبان آمار محاسباتی آر - R Statistics Essential Training

دانلود آموزش زبان آمار محاسباتی آر – R Statistics Essential Training

R زبان اطلاعات آماری بزرگ است . زبانی که به ما کمک می کند توضیاحت، کوچکی و تست رابطه بین مقدار زیادی از اطلاعات را تست و اندازه گیری کنیم. مدرس Barton Poulson به شما روش استفاده از R [...]