تگ - Genesis

دانلود آموزش توسعه پوسته جنسیس | Genesis Theme Development

دانلود آموزش توسعه پوسته جنسیس | Genesis Theme Development

ساخت پوسته فرزند جنسیس راهی است که به وسیله ی آن نیاز های مشتری برآورده می شود. این دوره آموزشی مراحلی عمومی فرزند را دنبال می کنداما زمانی که به ساخت فریورک پوسته فرزند می رسد فانکشن های اضافه [...]