Mark Niemann-Ross

دانلود آموزش رسبری پای- Learning Raspberry Pi

دانلود آموزش رسبری پای- Learning Raspberry Pi

قفل دنیای برنامه نویسی سخت افزاری را با رسبری پای باز کنید. این کامپیوتر کوچک نچندان گران را می توان برای اتصال به اینترنت ،گوشی های هوشمند، قهوه ساز، و حتی کامپیوترهای خورشیدی طراحی کرد. تصور کنید چه چیزی [...]