تگ - Foundations of Video

دانلود آموزش مبانی ویدئو : هنر ویرایش – Foundations of Video: The Art of Editing

یکی از مهمترین بخش های فیلم سازی پس از اتمام فیلمبرداری می باشد. در واقع ویرایش فیلم داستان و در انتها فروش فیلم شما را می سازد و بر روی بینندگان تاثیرگذار است. در این دوره آموزش چگونگی امتحان [...]