V-Ray

دانلود آموزش وی ری 3 برای تری دی استدیو مکس | V-Ray 3.0 for 3ds Max Essential Training

دانلود آموزش وی ری ۳ برای تری دی استدیو مکس | V-Ray 3.0 for 3ds Max Essential Training

یکی از ویژگی های مهم در موتور رندرینگ وی ری چگونگی توسعه رنگ تری دی استدیو مکس به وسیله ابزار state-of-the-art ویری می باشد که شامل progressive sampling ، شیدر  پوسته و مو و stereoscopic رندر سه بعدی می [...]

دانلود آموزش وی ری 2 برای مایا - V-Ray 2.0 for Maya Essential Training

دانلود آموزش وی ری ۲ برای مایا – V-Ray 2.0 for Maya Essential Training

این دوره آموزشی برای معرفی  ویژگی های وی ری 2 و روش های رندریگ اشیا و پروژه های طراحی شده در مایا می باشد از ویژگی های این دوره آموزشی شامل نقشه برداری irradiance ، fur ، بافت مو [...]

دانلود آموزش وی ری 2 برای تری دی مکس - V-Ray 2.0 for 3ds Max Essential Training

دانلود آموزش وی ری ۲ برای تری دی مکس – V-Ray 2.0 for 3ds Max Essential Training

این دوره آموزشی برای معرفی  ویژگی های وی ری 2 و روش های رندریگ اشیا و پروژه های طراحی شده در تری دی  مکس می باشد از ویژگی های این دوره آموزشی شامل نقشه برداری irradiance ، fur ، [...]