Tim Dundr

دانلود آموزش اتودسک رویت سازه - Learning Autodesk Revit Structure 2016

دانلود آموزش اتودسک رویت سازه – Learning Autodesk Revit Structure 2016

در این دوره موزش رویت سازه 2016 مدرس Tim Dundr به شما مبانی اطلاعات ساختمانی برای مهندس سازه را آموزش می دهد . این دوره آموزشی برای مبتدیان طراحی شده و نیاز به اطلاعت اولیه در زمینه رویت نمی [...]