Steve Harris

دانلود آموزش طراحی رزومه - Designing a Resume

دانلود آموزش طراحی رزومه – Designing a Resume

رزومه یکی از عوامل مهم برای دست یافتن به کار مناسب است که محتوای آن بسیار مهماست. چگونگی طراحی رزومه یک عامل اساسی است. در این دوره آموزشی Steve Harris به شمار 3 ریوکرد مختلف برای ایجاد یک رزومه [...]