Robin Hunt

دانلود آموزش تجزیه و تحلیل داده ها | Learning Data Analytics

دانلود آموزش تجزیه و تحلیل داده ها | Learning Data Analytics

هرکسی که با داده ها کار می کند باید زمانی را برای تجزیه و تحلیل آن بگذارد. این دوره آموزشی محبوب- به طور چشم گیری برای سال 2018 گسترش یافته و تقویت شده است- تحلیل و گزارش داده ها [...]