Pooja Jaisingh

دانلود آموزش کپتیویت8 : تکنیک های پیشرفته | Captivate 8: Advanced Techniques

دانلود آموزش کپتیویت۸ : تکنیک های پیشرفته | Captivate 8: Advanced Techniques

پروژه آموزش الکترونیکی خود را به وسیله تکنیک های پیشرفته کپتیویت8 ارتقا دهید. Pooja Jaisingh به شما چگونگی استفاده از variables, events  به عنوان اکشن برای راهنمایش فلوی آموزشی را به شما آموزش می دهد. Pooja Jaisingh  به شما چگونگی [...]