Mary Jane Begin

دانلود آموزش اصول پایه ای رنگ – Foundations of Color

رنگ یک عنصر پایه ای در زندگی ماست.فهم استفاده از رنگ ها برای برقراری ارتباط در موقعیت های مختلف، برای هر طراح یا هنرمند ضروری است.آموزش اصول پایه ای رنگ مربوط به چگونگی استفاده از رنگ ها، نه تنها برای [...]