John Ullmen

دانلود آموزش ارتباط اجتماعی - Communication

دانلود آموزش ارتباط اجتماعی – Communication

تاثیر گذازی ارتباط اجتماعی بسیار بیشتر از صحبت کردن شماست. ارتباط باعث افزایش تاثیر پذیری پیام شما می شود و نتیجه مورد دلخواه شما در کار و زندگی را براآورده می کند. در این دوره آموزشی پرفسور John Ullmen [...]