Chris Croft

دانلود آموزش نکات مهم مدیریتی | Management Top Tips

دانلود آموزش نکات مهم مدیریتی | Management Top Tips

برای اینکه یک مدیر عالی باشید نکات مهم را یاد بگیرید. Chris Croft بیست سال است که در زمینه آموزش رهبری فعالیت می کند. او در این دوره آموزشی نکات کوتاهی را در مورد مهارت های ضروری برای مدیران [...]

دانلود آموزش مهارت های کاربردی رهبری| Leadership Practical Skills

دانلود آموزش مهارت های کاربردی رهبری| Leadership Practical Skills

شما می توانید هر روز از مهارت های کاربردی رهبری استفاده کنید. این دوره آموزشی به مدیران و رهبران تمامی سطوح، مهارت های اولیه مورد نیازشان به منظور هدایت کردن تیم های خود برای موفق شدن را آموزش می [...]